› FIRMY
› OGŁOSZENIA
› AUKCJE
Informacje››    O serwisie››    Redakcja››    Praca w serwisie››    Pomoc››    Regulamin elblag.net››    Polityka prywatności››    Reklama››    Kontakt››    Pobierz pliki - multimedia››    Regulaminy systemy››    Logo ELBLAG.NET››    Regulamin SMS - Metafuroza››    Regulamin Konkursów››    Aukcje w elblag.net
program ELpunkty››    Co Cię czeka?

Regulamin SMS - Metafuroza

A A A
 1. Postanowienia ogólne

  1. 
  Plebiscyt Metafuroza 2013 (zwany dalej „Plebiscytem”) jest zarządzany przez Elbląską MultiPlatformę internetową elblag.net siedzibą w Elbągu przy ul. Straznicza 1 (zwaną dalej „Siedzibą”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej Gazetą.

  2.
  Organizotarami konkursu są fundatorzy nagród. Organizator przewidział nagrody za 3 pierwsze miejsca. I nagroda, główna to tunnig samochodu o wartości około 28 000 zł, II nagrodą jest bon na usługi moto w kwocie 800 zł, III nagroda to bon na usługi moto w kwocie 600 zł. 

  Sponsorami i zarazem wykonawcami tuningu będą firmy:

  Autoradex – nowy sprzęt audio o wartości 1000 zł

  Mechanika - Blacharstwo - Lakiernictwo Samochodowe Grzegorz Wojak - prace blacharskie o wartości 5000 zł

  Hurtowania Ogumienia „Dana” Danuta Wielgat - komplet opon i felg o wartości 2000 zł

  Firma handlowo - usługowa „Vakec” Jan Leśniowski – montaż nowego układu wydechowego o wartości 2000 zł

  Auto Service Marcin Tokarski - prace lakiernicze o wartości 7000 zł

  Mechanika Pojazdowa MIREX Mirosław Noga – mechanika i naprawa auta o wartości 3000 tys. zł

  Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe Zbigniew Szuliński – tapicerka oraz przyciemniane szyby o wartości 3500 zł

  V-MAX Tunning optyczny i mechaniczny - podzespoły do kabiny auta, pod maskę auta, spojlery zewnętrzne, obniżenie zawieszenia – 4000 tys. zł

  Multiagencja VMAX - roczne ubezpieczenie samochodu o wartości 1200 zł

  Lakmal Lakiernictwo Przemysłowe Bracia Brzozowscy - nagroda za II miejsce w konkursie - bon na usługi w firmie Lakmal o wartości 800 zł, a także nagroda za III miejsce w konkursie - bon o wartości 600 zł


  ​3. W plebiscycie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Bild Presse Polska, a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Plebiscytu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Plebiscycie zwane będą dalej „Uczestnikami”.
 2. Czas trwania Plebiscytu.
   

  Plebiscyt organizowany i przeprowadzany jest w serwisie elblag.net w dniach od: 13.05.2013 r. od godziny 13.13 do 21.05.2013 r. do godziny 21:21.
 3. Warunki uczestnictwa i przebieg Plebiscytu.
   

  1. Uczestnik oddaje głos w Plebiscycie poprzez wysłanie pod numer podany w Gazecie wiadomości SMS (dalej „SMS”), w treści której wpisze podane w Gazecie słowo kluczowe i opcję przewidzianą dla swojego kandydata. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.

  2. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest w Gazecie, a jego wielkość jest niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Plebiscycie.

  3. Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru Wiadomości SMS, mierzony według zegara Gazety

  4. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w Plebiscycie.
 4. Postanowienia końcowe.
   

  1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Plebiscytu jest Gazeta. Uczestnik Plebiscytu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Plebiscytu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Plebiscytu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Plebiscycie.

  2. Wszelkie reklamacje w związku z Plebiscytem należy zgłaszać do Gazety na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Plebiscycie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

  3. Gazeta nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Głosy SMS-owe nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Plebiscytu.

  4. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

  5. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Plebiscytu i wyraża zgodę na jego treść.

  6. Regulamin Plebiscytu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety oraz na jego witrynie.

  7. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

  ​8. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu i treści Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.